عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠٢٢

Segesta festival: Siamo sempre soggetti in divenire

di Francesco Simone Il Segesta Teatro Festival, è una iniziativa p romossa dalla Regione Siciliana …

Nuovi androidi di ultima generazione...

ANSELM KIEFER: VENEZIA NASCE, MUORE, RINASCE

ANSELM KIEFER: VENEZIA NASCE, MUORE,RINASCE Non si può dire che nell’Italia, dopo la seconda guerr…

La disfida del... PD!

Stromboli: cronaca di una odissea

di Roberta Denti Il 2022 è l’annus horribilis di Stromboli, la piccola magica fragile e potente iso…

ANISH KAPOOR A VENEZIA: DRAMMA E TRIONFO DELLA MATERIA

ANISH KAPOOR A VENEZIA: DRAMMA E TRIONFO DELLA MATERIA In questo periodo Venezia ospit…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج